Home Tags Miyazaki Hayao

Tag: Miyazaki Hayao

Viết về “Vùng Đất Linh Hồn”

"Nếu như trẻ em trên thế giới không thể xem được thì chẳng có ý nghĩa gì" (世界の子ど もが見られなくては意味がない). Đó là điều mà "cha...

ĐỌC NHIỀU NHẤT